PSYCHOEDUKÁCIE O DUŠEVNÝCH OCHORENIACH

Keď Vám alebo Vášmu blízkemu diagnostikovali duševné ochorenie

D

uševné ochorenie ovplyvňuje ďalší život človeka s ochorením, ale i ďalší život jeho rodiny, priateľov, celú sieť vzťahov, v ktorých žije. Samotná situácia, keď nám alebo nášmu blízkemu diagnostikujú duševné ochorenie, je náročná na zvládanie. Prináša so sebou veľa emočného a informačného zmätku. Je ťažké túto informáciu prijať, porozumieť jej a dôsledkom, ktoré má pre náš ďalší život. Zvyčajne je to dlhodobejší proces, ktorý potrebuje svoj čas. Rovnako náročné je i zorientovať sa v spleti často menej jasných, príliš odborných či naopak neodborných informácií.

Práve to umožňujú psychoedukačné sedenia. Na takýchto sedeniach „edukujem“, teda poskytujem informácie o povahe, prejavoch a príznakoch duševného ochorenia, o rôznych faktoroch podieľajúcich sa na jeho vzniku, o jeho priebehu, možnostiach liečby, o tom ako rozpoznať zhoršenie duševného stavu a ako v takej situácií reagovať. Dôležitou súčasťou sú aj informácie o prevencií. O tom, ako si upraviť životosprávu a niektoré návyky, ako znížiť či regulovať mieru stresu a záťaže tak, aby bolo minimalizované riziko zhoršenia duševného stavu či návratu ochorenia.

Niekedy môže byť ťažké rozlíšiť, čo sú prejavy ochorenia, teda čo je chorobné a čo sú prirodzené, zrozumiteľné reakcie, teda čo je normálne. Preto klienta s duševným ochorením a jeho blízkych učím nachádzať spôsoby, ako sa v tom vyznať. Klienta s duševným ochorením učím porozumieť tomu, čo v ňom rôzne situácie môžu vyvolávať, prečo sa jeho blízki môžu správať určitým spôsobom a ako na to môže reagovať, prečo a ako hovoriť o tom, čo prežíva a čo ho trápi. Príbuzným a blízkym človeka s duševným ochorením zase poskytujem informácie o tom, ako s ním komunikovať a ako sa k nemu správať.

Život s duševným ochorením alebo s človekom s duševným ochorením prináša mnoho náročných situácií, konfliktov a silných emócií. Mnohé z nich sú prirodzené a zrozumiteľné. V rámci psychoedukácií preto pomáham klientovi s duševným ochorením a jeho blízkym nachádzať cesty, ako im porozumieť a spracovávať ich spolu s ich dôsledkami.

Komplexná psychoedukácia je teda jednou z možností, ako môžete svojmu duševnému ochoreniu alebo ochoreniu blízkeho lepšie porozumieť. Umožňuje tak lepšie prijať to, že my alebo náš blízky toto ochorenie máme a získať tak naň potrebný náhľad. Keďže hlavným cieľom psychoedukácie je prevencia relapsov a recidív duševného ochorenia (t.j. zhoršenie príznakov ochorenia alebo jeho návrat), tak práve náhľad na ochorenia nám umožňuje robiť o svojom ochorení informované rozhodnutia a prevziať zodpovednosť za svoje zdravie.

Psychoedukácia je dôležitou súčasťou liečby pri zneužívaní psychoaktívnych látok a pri závislostiach, pri psychotických poruchách, schizofréniách, schizoafektívnych poruchách, afektívnych poruchách (depresia, mánia, bipolárna afektívna porucha), úzkostných poruchách a pri poruchách príjmu potravy.

Klinicko-psychologické a psychoterapeutické služby

Pri psychických, emocionálnych a vzťahových ťažkostiach.