Cookies

Úvod » Cookies

Ochrana osobných údajov a používanie cookies

Ochrana osobných údajov

N

ariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“), zakotvuje právny rámec informačnej povinnosti prevádzkovateľa, ktoré sa týkajú ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov a pravidiel pre pohyb osobných údajov. GDPR definuje zásady spracovania osobných údajov a podmienky zákonnosti ich spracovania.

Táto informácia vysvetľuje, akým spôsobom spracúva prevádzkovateľ pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vaše osobné údaje. Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa prevádzkovateľ riadi primárne nariadením GDPR a ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na základe aspoň jedného z právnych základov podľa čl. 6 GDPR alebo podľa § 13 zákona.

Pokiaľ sú osobné údaje získané od dotknutej osoby, postupuje prevádzkovateľ podľa čl. 13 GDPR alebo podľa § 19 zákona. Pokiaľ nie sú osobné údaje získané od dotknutej osoby, postupuje prevádzkovateľ podľa čl. 14 GDPR alebo podľa § 20 zákona.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa (psychológa):
Mgr. Zuzana Johanesová, Holíčska 14, 85105 Bratislava

Dotknutá osoba:
Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva

Prečo vaše osobné údaje budú spracúvané (účel spracúvania):
Vaše osobné údaje budú spracúvané na nasledujúce účely:

a a, Vaše osobné údaje budú primárne spracúvané za účelom uzatvorenia dohody, resp. ) objednávky o poskytovaní klinicko-psychologických alebo psychoterapeutických služieb (kontaktné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa, fakturačné údaje) a následne za účelom poskytovania objednaných služieb. Právnym dôvodom spracúvania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona). b) Vaše osobné údaje budú v obmedzenom rozsahu spracúvané za účelom plnenia daňových povinností podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona). c) Vaše osobné údaje budú v obmedzenom rozsahu spracúvané za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z. o účtovníctve. Právnym dôvodom spracúvania vašich osobných údajov je teda plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona).

Aké vaše osobné údaje budú spracúvané:

Na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu budú spracúvané nasledujúce osobné údaje, týkajúce sa vašej osoby:

meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia a/alebo rodné číslo, IČO, DIČ, anamnestické údaje, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, fakturačná adresa, číslo bankového účtu.

Spracúvanie anamnestických údajov je vykonávané v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) zákona a je nevyhnutné na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Prevádzkovateľ neplánuje vykonať cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko).

Doba uchovávania:

Osobné údaje uchováva prevádzkovateľ najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Podľa čl. 13 ods. 2 písm. a) GDPR alebo § 19 ods. 2 písm. a) zákona, resp. podľa čl. 14 ods. 2 písm. a) GDPR alebo § 20 ods. 2 písm. a) je doba uchovávania vymedzená osobitnými predpismi, na základe ktorých prevádzkovateľ spracúva osobné údaje (predpisy daňové, účtovné, a pod.).

Ako o vás získava prevádzkovateľ osobné údaje:

Osobné údaje získava prevádzkovateľ od dotknutých osôb, resp. od ich zákonných zástupcov, t.j. dotknuté osoby mu ich sami poskytnú na účely uzatvorenia dohody, resp. objednávky o poskytovaní klinicko-psychologických alebo psychoterapeutických služieb a následne za účelom poskytovania objednaných služieb.

Práva dotknutej osoby:

Ako osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú, máte právo kedykoľvek požadovať prístup k vašim osobných údajom, právo žiadať ich opravu (ak sú nesprávne, alebo sa zmenili), máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak už neexistuje dôvod, pre ktorý by ich mal prevádzkovateľ spracovávať, právo požadovať obmedzenie ich spracovávania, právo namietať proti ich spracovávaniu a za určitých okolností žiadať prenos týchto údajov. V prípade, ak sa domnievate, že spracovávaním vašich údajov bol porušený zákon o ochrane osobných údajov alebo nariadenie GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.

Neuskutočňuje sa automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania vašich osobných údajov.

V prípade, ak chcete uplatniť vaše práva, môžete tak urobiť u prevádzkovateľa na adrese: Mgr. Zuzana Johanesová, Holíčska 14, 85105 Bratislava, alebo e-mailom na adrese: info@psycholog-ba.sk.

Čo je to súbor cookie?

V

súvislosti so smernicou EÚ o ochrane súkromia pri elektronickej komunikácii ponúkame krátke objasnenie funkcie cookies. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky natiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Súbory cookies sú užitočné, pretože umožňujú internetovej stránke nielen rozpoznať zariadenie užívateľa, ale súčasne užívateľovi umožniť prístup k funkciám na stránke.

Trvalé súbory cookies

T

ieto súbory cookies zostávajú v zariadení užívateľa počas doby uvedenej v súbore cookie. Aktivujú sa vždy, keď užívateľ navštívi webovú stránku, ktorá daný súbor cookie vytvorila.

Relačné súbory cookies

T

ieto súbory umožňujú prevádzkovateľovi webovej stránky prepojiť aktivity užívateľa keď užívateľ otvorí okno prehľadávača a skončí pri zatvorení okna prehľadávača. Relačné súbory cookies sa vytvárajú dočasne. Po zatvorení prehľadávača sa všetky relačné súbory cookies vymažú.

Súbory cookies majú rôzne funkcie, ako napr. umožnia vám efektívnejšiu navigáciu medzi jednotlivými stránkami, pamätajú si vaše preferencie a vo všeobecnosti zvyšujú komfort užívateľa.

Naša webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev. Tieto informácie sa používajú za účelom vylepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom čo najvyššieho komfortu.

Súbory cookies nepoužívame na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkoch. Môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré sú nastavené v našom systéme tak, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať.

Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu.

Majte na pamäti, že ak odmietnete používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Viac informácií o súboroch cookies nájdetena http://www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.

Milí záujemcovia o moje služby, od januára 2024 až do odvolania prerušujem svoju činnosť. O jej obnovení budem informovať na webovej stránke. Dovtedy ma môžete v nevyhnutnom prípade kontaktovať prostredníctvom e-mailu. Na uvedenom telefónnom čísle ma nezastihnete.