PSYCHOTERAPIA

Keď prežívate pocity nespokojnosti, trápenie a chcete pracovať na trvalejšej zmene

P

sychoterapia je liečebná činnosť, ktorej cieľom je, aby u klienta došlo k želanej, ale zároveň i žiaducej zmene. Individuálne ciele sa vždy líšia v závislosti od povahy ťažkostí, s ktorými prichádza konkrétny klient. Všeobecnými cieľmi však sú plnšie a pozitívnejšie prežívanie, lepšie sebapoznanie, sebaprijatie, objavovanie a posilňovanie vlastných vnútorných zdrojov či adaptívnejšie správanie vo vzťahoch.

Dôvody, pre ktoré klient vyhľadá psychoterapiu môžu byť rôzne. Môže ísť napr. o potrebu lepšie sa spoznať a lepšie si porozumieť alebo o potrebu naučiť sa lepšie zvládať záťaž a stres. Niekto môže prežívať komplikované a náročné životné obdobie či krízu, vzťahové ťažkosti či konflikty, a pod. Niekomu môže odporučiť psychoterapiu iný odborník, napr. pri psychosomatických ťažkostiach, afektívnych a úzkostným poruchách, fóbiach, poruchách osobnosti, a pod. Zoznam možných dôvodov je asi nevyčerpateľný.

Psychoterapia je aktívny proces. Na to, aby bola účinná a pre klienta prínosná, vyžaduje aktivitu oboch strán, psychoterapeuta i klienta. Pracovnými „nástrojmi“ psychoterapeuta sú jeho osobnosť, vedomosti a schopnosti, liečebnými prostriedkami, ktoré používa sú empatický rozhovor, vytvorenie a udržiavanie podporného vzťahu a rôzne techniky.

Psychoterapeut vytvára pre klienta bezpečný priestor, aby mohol hovoriť o všetkom, o čom potrebuje a sprevádza ho na ceste k riešeniu jeho ťažkostí. Pomáha mu hľadať odpovede na jeho otázky, prináša mu iné, alternatívne pohľady, osvetľuje mu menej vedomé alebo nevedomé psychické obsahy, umožňuje postupnú konfrontáciu s ťažkosťami a ich príčinami, podporuje ho na ceste k zmene. Pri tom všetkom je pre klienta zdrojom podpory. Zo strany klienta je dôležité, aby bol motivovaný na sebe pracovať a bol otvorený zmene.

Psychoterapia je dlhodobejší proces. Niekedy sa môže klient cítiť lepšie už po prvom alebo po prvých pár sedeniach, ale zvyčajne ide iba o zlepšenie dočasné, znásobené dobrým pocitom z toho, že začal svoje ťažkosti aktívne riešiť. Tak ako každá cesta k zmene, i psychoterapeutický proces však potrebuje svoj čas. Trvanie psychoterapie teda býva rôzne a nie vždy je možné ho na jej začiatku presne určiť. Podľa ťažkostí, s ktorými prichádzate a podľa cieľa terapie, ktorý spoločne stanovíme, sa ho však pokúsim odhadnúť tak, aby sme sa na ňom mohli dohodnúť spolu. Obvyklá frekvencia sedení je jeden raz za týždeň.

Som „integratívny“ terapeut. To znamená, že moje psychoterapeutické vzdelanie vychádza zo spoločných terapeutických faktorov, ktoré sú účinné vo všetkých najvýznamnejších terapeutických smeroch. Najväčší dôraz však kladiem na vzťahové aspekty terapeutickej práce, t.j. na vzťah medzi klientom a terapeutom. V praxi to znamená, že svoju terapeutickú prácu prispôsobujem individuálnym požiadavkám, potrebám a možnostiam klienta, pričom sa zameriavam na vytvorenie bezpečného prostredia, v ktorom klient môže bez zábran hovoriť o čom potrebuje, autenticky prežívať svoje emócie a byť sám sebou.

Psychoterapia môže byť pre Vás nápomocná, ak Vás trápia:

Vzťahové problémy

Ťažkosti s komunikáciou

Emočne náročné udalosti

Pocity vyčerpania

Smútok, depresia

Psychosomatické ťažkosti

Pocity nespokojnosti

Ťažkosti s porozumením

Zneužívanie psychoaktívnych látok

Obavy, úzkosti, panické záchvaty, fóbie

Poruchy príjmu potravy

Nespavosť

Psychoterapia môže byť pre Vás rovnako užitočná, ak je Vaším cieľom:

Osobnostný rast a rozvoj

Lepšie zvládanie stresu a záťaže

Lepšie sebapoznanie a porozumenie vlastného prežívania

Klinicko-psychologické a psychoterapeutické služby

Pri psychických, emocionálnych a vzťahových ťažkostiach.

Milí záujemcovia o moje služby, od januára 2024 až do odvolania prerušujem svoju činnosť. O jej obnovení budem informovať na webovej stránke. Dovtedy ma môžete v nevyhnutnom prípade kontaktovať prostredníctvom e-mailu. Na uvedenom telefónnom čísle ma nezastihnete.